Maharshi Kashyap Mahavidyalaya Teaching Staff List 2023-24

S.no Name Designation Qualification
1 Dr. Parshuram Meena Political Science M.A., NET., PhD.
2 Radheshyam Kumhar Geography M.A., NET.
3 Ajay Kumar Singh History M.A., NET
4 Ganesh Mehra Geography M.A., NET
5 Shankar Lal Meena Geography M.A., NET
6 Rakhi Jain Sanskrit M.A., NET.
7 Mukesh Kumar Verma Hindi Literature M.A., NET
8 Suresh Kumar Meena Hindi Literature M.A., NET
9 Mukesh Jangir Sanskrit M.A., NET(Appearing)

Maharshi Kashyap Mahavidyalaya Non Teaching Staff List 2023-24

S.no Name Post Qualification
1 Rasila Kumari Gurjar P.T.I B.PED.
2 Varsha Gunavat Librarian M.Lib., NET
3 Manish Kahar Accountant
4 Laxmi Mehra Senior LDC
5 Rajesh LDC
6 Mahendra Kahar Book Lifter 10th
7 Prem Devi Gurjar Fourth Grade Literate